dijous, 5 de maig del 2011

Document final Seminari de Formació de PALMA


Seminari: De l'aula d'acollida a l'aula ordinària

curs 2010-2011


Document de reflexió i conclusions

L'objectiu d'aquest seminari era proporcionar eines i recursos per atendre l'alumnat nouvingut a les aula ordinària així com fomentar el treball interdisciplinari i la interculturalitat des de totes les àrees. Dins d'aquest marc, la nostra tasca ha estat l'anàlisi de les experiències als centres educatius de les assistents al seminari. A més, hem comptat amb les aportacions de les les ponents Mercè López, de l'IES Terrra Roja de Santa Coloma de Gramenet i de Montserrat Torramilans de l'Institut Escola Costa i Llobera de Barcelona que ens han donat a conèixer les seves experiències i investigacions al voltant de l'acolliment i de l'atenció de l'alumnat nouvingut a l'aula ordinària. Finalment, hem manifestat les diferents inquietuds i opinions que se sintetitzen en el present document.


1. Conclusions de les enquestes realitzades al professorat amb alumnat nouvingut a l'aula ordinària


Després d'analitzar les enquestes al voltant de les principals dificultats i estratègies del professorat amb alumnat nouvingut realitzades per les diferents components del seminari als seus respectius centres, hem arribat a les següents conclusions:

Pel que fa a les dificultats principals amb què es troba el professorat:

 1. Problemes de comunicació i de comprensió amb l'alumnat.

 2. Diferències de nivell entre l'alumnat.

 3. La gestió dels recursos no és adient, ja que, tot i que, en general, el professorat coneix i crea recursos no hi ha una optimització per manca de comunicació entre els companys i de cultura de l'intercanvi, per manca de plataformes TIC, etc.

 4. Dispersió del recursos, ja que de vegades són molt difícils de localitzar.

D'altra banda, i pel que fa a les estratègies que, en general, es fan servir:

 1. Utilització d'imatges, dibuixos, gràfics, esquemes, etc.

 2. Ús de la gestualització i de la imitació.

 3. Col·laboració entre iguals, és a dir, cooperació entre alumnat que parla una mateixa llengua mitjançant la designació d'un alumne tutor o traductor.


2. Estratègies per atendre l’alumnat nouvingut al centre i a les distintes àrees


Seria de gran utilitat tenir preparats, al centre, uns documents per quan s’incorporen alumnes nouvinguts:

 1. Protocol general de benvinguda:

 • Salutació i presentació al grup classe i professorat.

 • Full amb el material necessari (per assignatura).

 • Fer, als alumnes nouvinguts, unes proves de nivell per saber el punt de partida dels seus coneixements a l’aula d’acollida (hi ha uns models a la xarxa telemàtica de l'xtec de llengua i de matemàtiques).

 1. Tenir murals i cartells a l’aula, també diccionaris, vocabularis visuals, etc.

 2. Utilitzar la gesticulació a l’hora de fer les explicacions i parlar en gran grup i també parlant individualment amb aquests alumnes.

 3. Col·laboració entre iguals.

 4. Tenir seqüenciats els aprenentatges perquè els nivells bàsics siguin per a tots els alumnes.

 5. Disposar d’uns dossiers de materials adaptats de cada assignatura i segons el tema que s’estudia.

 6. Tenir mecanismes de seguiment i control de l’alumne quan aquest no assisteix a totes les classes perquè encara va a l’aula d’acollida.

3. Recomanacions per assignatures a l'hora d'incorporar alumnat nouvingut a l'aula ordinària


 1. Àrea de ciències socials: la proposta de treball per a aquesta àrea s'hauria de basar en l'entorn més immediat de l'alumnat i en els aspectes socioculturals més rellevants, per tal de col·laborar així en el procés d'integració de l'alumnat nouvingut en la societat d'acollida.

 2. Àrea de ciències naturals: en aquesta àrea potser seria adient començar pel cos humà, en col·laboració amb altres àrees, com per exemple educació física o àrees lingüístiques. Pel que fa als exàmens o a les diferents proves que es realitzen al llarg del curs, és molt important que estiguin adaptats amb la inclusió de material visual, com ara gràfics i dibuixos, que ajudin a comprovar l'assoliment dels diferents conceptes de la matèria sense que hi hagi la necessitat de tenir un nivell alt de competència lingüística (sobretot escrita).

 3. Àrea de matemàtiques: tot i que, normalment, l'alumnat nouvingut ja coneix el llenguatge matemàtic, i que hi ha alumnat de determinades procedències, com ara el xinès, que no presenta especials dificultats en aquesta àrea, s'han de tenir en compte els entrebancs, sobretot lingüístics, que té l'alumnat nouvingut per tal de resoldre diferents problemes d'aquesta matèria. Per tant, doncs, s'haurien de revisar i d'adaptar els enunciats dels problemes.

 4. Àrea de llengua castellana: cal preveure una acollida en llengua espanyola i, a més, s'hauria d'incidir en la necessitat de tenir en compte els diferents dialectes de l'alumnat d'Amèrica llatina, ja que, de vegades, aquest alumnat presenta problemes greus en aquesta àrea, ja sigui per manca de coneixement del castellà de l'Estat espanyol o per manca d'escolarització als seus països d'origen, entre d'altres.

 5. Àrea de llengua catalana: tot i que normalment a l'assignatura de català l'alumnat fa PALIC, quan ens trobem amb un nouvingut a l'aula ordinària hauríem de tenir un material adaptat amb vocabularis visuals i d'altres recursos gràfics per tal de consolidar allò que es treballa a l'aula d'acollida o al llarg de les hores de PALIC.

 6. Àrea de llengua anglesa: Aquesta àrea té la particularitat que, de vegades, iguala l'alumnat nouvingut amb l'autòcton, ja que tots dos aprenen l'anglès com a segona llengua. Per tant, el professorat d'anglès es troba amb diferents nivells, gairebé tants com alumnes hi ha a l'aula. Ara bé, com que de vegades arriba alumnat sense cap coneixement en llengua anglesa, seria recomanable disposar de materials visuals, amb vocabularis o amb els diferents continguts que es treballen a la matèria adaptats mitjançant dibuixos o d'altres recursos que facilitin l'aprenentatge dels nouvinguts.

 7. Àrea de música: en aquesta àrea potser l'alumnat podria seguir els continguts si es preparessin materials amb el vocabulari bàsic de l'assignatura i amb molt de suport visual.

 8. Àrea de plàstica: s'hauria de plantejar la matèria d'una manera molt pràctica, amb estratègies visuals i dibuixos amb vocabulari.

 9. Àrea de tecnologia: s'haurien de prioritzar els continguts de caràcter pràctic, ja que la part teòrica de la matèria pot presentar moltes dificultats per l'alumnat nouvingut.

 10. Àrea d'educació física: s'hauria de basar en exercicis pràctics i en la utilització de models a imitar, com ara companys que realitzen primer les diferents pràctiques, per tal de facilitar la comprensió i l'execució dels exercicis per part de l'alumnat nouvingut.4. Avaluació de l’alumnat nouvingut

Abans de parlar de l’avaluació hem de tenir present una sèrie de qüestions sobre el PNL (Pla de normalització lingüística). Normalment, cada institut té un pla ben elaborat, però el seu compliment està sotmès al nombre de professors i a la distribució de les hores. Hem d’assegurar-nos que el professorat implicat en l’acollida sigui només de dos departaments (llengua catalana i orientació preferentment), perquè facilita la coordinació. Si no es planifica correctament, l’acollida l’assumeix el professorat que té hores buides independentment de l'especialitat i de la formació en l'acolliment ligüístic.

També s’ha de preveure que l’alumnat nouvingut arriba moltes vegades amb el curs començat.

L’avaluació ha de ser conjunta entre el professor o la professora de l’aula d’acollida i el professorat d’aula ordinària, proporcional al nombre d’hores que faci a cada aula, adaptat a cada cas i a cada avaluació.

Cada alumne ha de tenir una ACI de cadascun dels departaments. Per això caldrà elaborar una graella que inclogui les ACIS de les diferents matèries de manera integrada per tal d'avaluar l'alumne globalment.

Els departaments haurien de ser els responsables d’elaborar una ACI amb dos nivells de dificultat.

Per a l’avaluació, es poden tenir presents les pautes següents:

 1. Tenir criteris comuns amb els companys del mateix equip docent.

 2. Tenir proves de detecció dels coneixements previs.

 3. Comunicar d’una manera clara als alumnes quins són els objectius més bàsics.

 4. Avaluar sempre -pot no ser numèricament- no deixar avaluacions en blanc.

 5. Valorar sempre a partir del que han après.

 6. Diversificar els instruments d’avaluació per a ajudar els estudiants a saber què han après.

 7. No pressionar els nouvinguts perquè participin o perquè realitzin treballs fins que siguin capaços de fer-ho.

 8. Donar tot el temps que necessiten per realitzar les proves.

 9. Donar les instruccions de les proves i dels exàmens amb paraules clares i simples, sense que quedi cap dubte sobre què han de fer.

 10. Reduir les barreres lingüístiques en les proves amb suport visual.

 11. Permetre que utilitzin el diccionari en els exàmens.

 12. Compartir i pactar els criteris d’avaluació amb l'alumnat.

 13. Que els alumnes facin una autoavaluació final del que han après en relació amb el que saben, perquè sàpiguen en què han avençat i en què no han avençat.

5. Propostes de millora per l'acolliment lingüístic


 1. Crear d'un protocol amb una normativa clara per a l'acollida de l'alumnat nouvingut per part de l'organisme pertinent (Conselleria d'Educació, etc.).


 1. Mirar d'acostar-se a la llengua de l'alumnat amb estructures bàsiques i, per tant, hauríem de mirar de sistematitzar reculls amb les estructures més útils i generals de les principals llengües de l'alumnat que ens arriba, per tal que el professorat tingui al seu abast una eina clara i fàcil d'utilitzar. 1. Donar a conèixer al professorat les diferents plataformes de recursos existents així com les eines amb què pot comptar. D'altra banda, s'haurien d'utilitzar plataformes, com ara la del SECat, mitjançant les quals es puguin compartir i optimitzar els diferents recursos creats tant pel professorat com pels diferents organismes existents. En aquest sentit, cal remarcar que s'hauria de potenciar la col·laboració entre els companys, començant pels departaments fins arribar a una col·laboració a nivell de centre i, fins i tot, entre diferents centres per tal de promoure la creació de nous recursos mitjançant incentius (com ara reducció d'hores lectives o reconeixement de la feina feta en forma de crèdits de formació permanent) així com per tal de fer visibles els recursos ja existents.


Referències bibliogràfiques i digitals

Benito Pérez, Ricard ; González Motos, Sheila. De l’aula d’acollida a l’aula ordinària. Orientacions per a la transició. Fundació Jaume Bofill. Recuperat el 17 de febrer 2011, des de

CAIRE-EF. Les TIC a l'aula d'acollida. En Bloc del CAIRE-EF (Centre d'Acollida, Integració i Reforç Educatiu d'Eivissa i Formentera ) Recuperat el 17 de febrer 2011, des de <http://caire-ef.blogspot.com/p/les-tic-laul>

CEP d'Eivissa. Bloc del Seminari "De l'Aula d'acollida a l'Aula ordinària" -2010-2011. Recuperat el 17 de febrer 2011, des de <http://acollidaalumnatnouvingut.blogspot.com/>

LÓPEZ COBO, Mercè. (2010) Estructures comunes. Incloure els alumnes nouvinguts a l'aula ordinària. Recuperat el 17 de febrer 2011, des de

TORRAMILANS, Montserrat. Llistat d'indicadors progressius. (L'acollida a l'aula de ciències)Annexos

Quadern de treball

(Mercè López, IES Terra Roja)

Activitat 1. Observem els alumnes

Nivell educatiu:

Procedència geogràfica:Agrupaments possibles que hi puc fer


Per resultats acadèmicsPer domini lingüístic


Per comportament


Per heterogeneïtat

Com?


Activitat 2. UN PETIT GRAN CANVI

Activitat


Àrea:

Nom

Què fer?
Com fer-ho?

COMENTARIS:Activitat 3. UN PETIT GRAN CANVI (elements comuns)

Quins elements comuns trobem en els canvis que hem introduït en les nostres activitats?
Quines observacions voleu remarcar?

Activitat 4. MILLORA D’UNA TASCA DOCENT

Transcriu una activitat del llibre de text:


Com es pot millorar? Replanteja-la:Reflexiona:

què has canviat?

en què consisteix la millora?

LA MEVA ACTIVITAT

TÍTOL:


ÀREA:

És competencial?
Sí □

No □

La podria incloure en la meva programació d’aula?


Sí □

No □

En cas afirmatiu, com la hi encabiria?Nivell:Bloc de continguts:Temporització:

Nombre de sessions:

Substituiria a una altra activitat habitual:
no


Què hi guanyo amb la substitució?


Què hi guanyo amb la substitució?

Em plantejaria la possibilitat d’augmentar progressivament aquest tipus d’activitats en la meva programació d’aula?


noGUIÓ PER A LA DETECCIÓ D’INDICADORS D’UNA BONA ACTIVITAT COMPETENCIAL A L’AULA

REPTE

Respon a una pregunta?

Quina?


CONTEXTUALITZACIÓ

Està contextualitzada?

Com?

APROFITAMENT DE CONEIXEMENTS PREVIS


Té en compte i fa explicitar els coneixements previs de l’alumnat sobre el tema?

Com?

Quins coneixements curriculars previs aplica?

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

Quins nous coneixements i/o procediments fomenta?

TREBALL COMPETENCIAL

Quina competència treballa fonamentalment?

Quines altres competències també es treballen?

APLICACIÓ PRÀCTICA


Es proposa alguna aplicació dels continguts i/o procediments treballats en algun context diferent del que presenta l’activitat?

REFLEXIÓ METADISCIPLINAR

Té connexions amb altres parts de la pròpia matèria?

Quines?

TRANSVERSALITAT CURRRICULAR


Té connexions amb altres àrees?

Quines?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada