dijous, 23 de desembre de 2010

Acta 2

Seminari PALIC

Acolliment d’alumnes nouvinguts en una escola inclusiva.

Acta 2

Data: 22/12/2010

Lloc: IES Biel Martí. Ferreries

Assistents: Caterina Rigo

Francesc Florit

Abdó Florencio

Gemma Moll

Núria Pons

Mariola Juanico

Maria Pons

Joan Febrer

Antònia Campins

Roser Mercadal

Raquel Miralles

Temes tractats:

Posada en marxa del bloc seminaripalic.blogspot.com com a eina de feina.

Premisses de llengua oral

Exemples d’activitats de conversa

Continguts i materials penjats al bloc

Punts d’acord i tasques

1. Caterina Rigo porta el llistat dels participants admesos al seminari. Tot i que queda oberta un dia més per a aquells que encara no s’hi havia inscrit i en tenien intenció. D’altres han de confirmar la inscripció al Portal del personal abans de dia 23

Algunes persones que no poden assistir al seminari demanen de poder accedir a la feina i als materials a través del bloc.

2. Es dona un temps per tal que els participants puguin donar-se d’alta al bloc i així poder intervenir i penjar els documents que s’elaborin.

3. Francesc Florit explica el resum del document El sentit d’ensenyar i aprendre una L2 oral: fer coses amb la llengua” de David Caldeira. El resum es comenta com a base teòrica per a les activitats d’ensenyament aprenentatge de la llengua oral.

4. Es reparteix un exemple de pràctica oral: La xerrada2. Es proposa que tot i que les activitats orals tenen sempre un component espontani, cal de planificar perquè esdevenguin efectives, especialment en l’aprenentatge inicial de llengua.

5. Finalment es proposa que la propera sessió cada participant exposarà una pràctica duita a terme a la seva aula de forma que es pugui adaptar a altres aules d’acollida. Cal que les experiències siguin documentades per ser penjades al bloc.

6. La propera sessió serà dia 19 de gener a les 17 h. al mateix lloc.

dijous, 16 de desembre de 2010

Les premisses

L2 ORAL, ensenyar-la a aprendre-la

El llenguatge és una de les creacions més importants de la humanitat. El llenguatge ens permet crear i construir el món, organitzar les relacions, interactuar amb l’entorn....

Una nova L2 s’aprèn a partir de la L1. Ambdós aprenentatges són resultat d’un procés social. Però els resultats són ben diferents. Un bon coneixement de la L1 afavoreix un bon aprenentatge de la L2. La interdependència lingüística (Cummins, 1979) indica: “l’alumnat d’incorporació tardana amb una bona escolarització prèvia i un bon desenvolupament de la seva llengua, no té problemes per a transferir-la a la L2 de l’escola si hi ha suficient motivació per a aprendre la nova llengua”

Altres condicionants. Es diu que fins als 10 anys es té més plasticitat per aprendre una nova llengua. Però açò és fals. La base d’aprenentatge és sobretot de caràcter social: emocions, actitud, habilitat social, capacitat d’interacció amb l’entorn... i capacitat cognitiva. Açò ho tenen millor els adults.

La llengua oral sovint s’ha subordinat en l’aprenentatge de la llengua. Fins fa poc. Tanmateix la llengua escrita sempre és una derivació de la llengua oral, un subproducte, tot i que d’unes característiques singulars. Tanmateix l’objectiu primer de la comunicació és ENTENDRE’S, i això sovint es fa per mitjà de l’oral.

No es pot ensenyar L2 com s’ensenya L1. No té res a veure!

Ensenyar L2 oral vol dir crear els contextos d’ús com més “natural” possible. Només la interacció social provoca el pas de la “capacitat” a l’ús efectius d’una llengua.

Les condicions emocionals d’autoestima i de relació positiva amb l’entorn i amb la nova llengua són importantíssimes per a l’aprenentatge de la L2.

Aprendre una llengua és aprendre a fer coses amb aquesta llengua. És el mètode anomenat ELMT: Ensenyament de Llengua Mitjançant Tasques.

Per què llengua oral en primer lloc? Perquè és el més urgent per a l’alumnat nouvingut, que necessita immediatament dir el nom, demanar una adreça, parlar de l’escola... I com que l’expressió oral va estretament lligada a la comprensió oral, tenim els arguments bàsics per remarcar la importància de la llengua oral a l’aula d’acollida.

dimecres, 15 de desembre de 2010

repertori de pràctiques


El bloc de Matilde Martrínez, tan interessant, ens facilita un treball pràctic per a les aules d'acollida.
Mireu aquest material:

REPERTORI DE PRÀCTIQUES

bloc de llengua oral per a les aules

Heus aquí un bloc que proposa i treballa els recursos TIC i les estratègies de la llengua oral a les aules, ens pot servir per preparar activitats de llengua a les aules d'acollida:
http://llenguaoral.blogspot.com/

dijous, 9 de desembre de 2010

CONVOCATÒRIA DEL CEP

ACOLLIMENT DE L'ALUMNAT NOUVINGUT EN UNA ESCOLA INCLUSIVA

Modalitat: seminari

Activitat: 480473

Esdeveniment:

Durada: 25 hores (2,5 crèdits) Places: mínim 6 i màxim 20

DESTINATARIS: Professorat de PALIC de secundària.

OBJECTIUS:.

· Analitzar l'organització, el funcionament, els criteris metodològics i les estratègies didàctiques de l'acollida de l'alumnat nouvingut.

· Reflexionar, aportar i aprofundir en metodologies i recursos didàctics sobre el tractament de

la llengua i aspectes interculturals (aprenentatge entre iguals, recursos TIC...).

· Compartir materials, experiències i recursos, tant a les sessions presencials com a través de l'entorn de formació Moodle.

CONTINGUTS: Es determinaran a la primera sessió.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: Per poder participar en aquesta activitat és imprescindible tenir formació prèvia o experiència en la temàtica del seminari.

LLOC, DATES I HORARI:

La primera sessió es durà a terme a l’IES Biel Martí de Ferrreries, dia 22 de desembre de 2010 a les 17.00.

COORDINACIÓ: Francesc Florit Nin, membre de l’Equip de suport a l’ensenyament de la llengua.

RESPONSABLE DEL CEP: Catalina Rigo Pons, assessora de l’àmbit social i lingüístic del CEP Menorca (a/e crigo@cepdemenorca.cat).

INSCRIPCIÓ: Fins al dia 19 de desembre de 2010 a través de la pàgina web del Portal del personal de la Conselleria d’Educació i Cultura (http://portaldelpersonal.caib.es). La llista d’admesos es farà pública el dia 20 i cal confirmar[1] l’assistència o renúncia els dies 20 i 21 de desembre de 2010 a través de la mateixa pàgina web. Es recorda que la no confirmació de l’assistència suposarà la pèrdua de la plaça.

CERTIFICACIÓ: Per obtenir la certificació els participants hauran d’assistir a un mínim del 80% de la durada de l’activitat (BOIB núm. 8-17/01/02, Ordre del 2 de gener de 2002) i haver realitzat les activitats de la fase virtual.[1] Es recorda que l’assistència a la primera sessió és obligatòria i l’absència suposarà l’eliminació de la llista d’admesos i permetrà l’entrada a altres sol·licituds en llista d’espera.

dijous, 2 de desembre de 2010

ACTA 1

Seminari PALIC

Acta 1.

Data: 24/11/2010

Lloc: IES Biel Martí. Ferreries

Assistents: Caterina Rigo

Francesc Florit

Abdó Florencio

Gemma Moll

Núria Pons

Mariola Juanico

Maria Pons

Joan Pere Alzamora

Carme Morales

Temes tractats:

Constitució del Seminari

Calendari de feina, horari

Propostes de temes i programa de feina

Nomenament de coordinador

Punts d’acord

1. Caterina Rigo exposa les condicions sota les quals s’ha de constituir el seminari segons les normes fixades pel CEP.

2. Tot i que no hi ha assistit, han confirmat la seva participació al Seminari les persones següents:

Amanda Rodríguez

Antònia Campins

Esther Pelegrí

Roser Mercadal

Raquel Miralles

3. El calendari proposat i aprovat és el següent:

Reunió mensual dimecres de 2 hores i mitja.

Dates: 24 de novembre

22 de desembre

19 de gener

16 de febrer

16 de març

13 d’abril

11 de maig

Aquestes sessions seran completades per una ponència externa de 7 o 8 hores encara per determinar. S’acorda demanar la ponent Matilde Martínez per tancar el seminari. L’assessora del CEP es farà càrrec de la gestió de la ponència externa.

4. S’anomena el coordinador del Seminari Francesc Florit Nin, que presenta seminari com una continuació de les trobades de profes de PALIC que s’havien organitzat sota la seva responsabilitat com a tasca de suport d’ESEL del Servei d’Ensenyament del català.

5. s’aproven els objectius genèrics proposats al document inicial:

· Analitzar l’organització, el funcionament, els criteris metodològics i les estratègies didàctiques de l’acollida de l’alumnat nouvingut.

· Reflexionar, aportar i aprofundir en metodologies i recursos didàctics sobre el tractament de la llengua i aspectes interculturals (aprenentatge entre iguals, recursos TIC, etc.).

· Compartir materials, experiències i recursos, tant a les sessions presencials com a través de l’entorn de formació Moodle.

6. dels diversos temes a tractar i proposats, s’acorda treballar inicialment la llengua oral i els aspectes que s’hi relacionen: dramatització, jocs, eines informàtiques, etc.

7. S’acorda de crear un bloc per tal de coordinar i confluir en els documents i en les aportacions dels participants.

8. s’acorda que la propera reunió serà dia 22 de desembre a les 17 h. a l’IES Biel Martí.

Es convocarà els seminaristes per e- mail.

9. S’acorda que una volta publicada la convocatòria del Seminari per part del CEPO, els participants s’hi inscriuran d’acord amb els criteris i condicions establertes.

dimarts, 30 de novembre de 2010

Proposta del Seminari

Justificació

D’ençà fa tres cursos, els professors que atenen l’alumnat nouvinguts a les aules d’acollida dels centres d’educació secundària de Menorca, ens reunim un mínim de tres vegades cada curs. La proposta parteix de Francesc Florit com a membre de l’equip de suport a la llengua del Servei d’Ensenyament del Català. Les trobades han servit per conèixer de primera mà les experiències que cada centre du a terme i intercanviar impressions i materials.
A partir del curs 2010-2011, es va acordar de formalitzar les trobades a través d’una activitat de formació del CEP. Com que la nostra tasca ha consistit bàsicament en la reflexió sobre la pràctica docent i la posada en pràctica de propostes didàctiques d’ensenyament de la llengua catalana com a L2 a les aules d’acollida, hem cregut adequat de constituir un seminari.

Els diversos temes tractats fins ara han estat:
 Coordinació entre els professors de PALIC,
 Les condicions d’una bona aula d’acollida
 Els models de programació de català L2
 Les experiència d’activitats de llengua oral.
 Els jocs i la interacció entre alumnes.
 Lectures per a nouvinguts: lectura adaptada, lectura fàcil
 Programes d’apadrinament i voluntariat lingüístic
 Sortir per aprendre llengua
 Els blogs com a eina de dinamització d’aula d’acollida


La proposta per al curs 2010-2011 és d’aprofundir en alguns dels temes o en un sol tema dels que hem tractat. L’aportació de l’experiència de cadascun ens ha de conduir a millorar la nostra pràctica docent i a redactar-la de manera que ens pugui servir com a material de qualitat per a l’aula de PALIC. Com a colofó a les sessions del seminari, se sol•licitarà la ponència de Matilde Martínez, professora d’aula d’acollida amb una llarga experiència en assessorament didàctic.

Objectius generals:

1. Analitzar l’organització, el funcionament, els criteris metodològics i les estratègies didàctiques de l’acollida de l’alumnat nouvingut.
2. Reflexionar, aportar i aprofundir en metodologies i recursos didàctics sobre el tractament de la llengua i aspectes interculturals (aprenentatge entre iguals, recursos TIC, etc.).
3. Compartir materials, experiències i recursos, tant a les sessions presencials com a través de l’entorn de formació Moodle.

Composició del seminari:

CEP: Caterina Rigo Assessoria Sociolingüístic
Ponència: Matilde Martínez
Coordinador: Francesc Florit ESEL Menorca
Membres participants: Amanda Rodríguez
Abdó Florencio
Gemma Moll
Antònia Campins
Núria Pons
Esther Pelegrí
Mariola Juanico
Roser Mercadal
Maria Pons
Raquel Miralles
Carme Morales
Calendari de treball

Reunió mensual dimecres de 2 hores i mitja.
Dates: 24 de novembre
22 de desembre
19 de gener
16 de febrer
16 de març
13 d’abril
11 de maig

Lloc: Biblioteca de l’IES Biel Martí de Ferreries
Set sessions internes: 17 h
Ponència externa: 8 h